Кори тарxумонb
Кори тарxумонb
Москав,
ш. Болшой Молчановка, 34с. 2, аз. 25
+7 495 504-71-35 аз 9-30 то 17-30
info@flarus.ru


Кори тарxумонb

Барои пур кардани пурсишномаи тарxумон {амагb 2 даrиrа сарф мешавад ва он доимо барои шумо кор мекунад!
пур кардани пурсишномаСомонаи мазкур барои пайдо намудани кори берун аз штат ва иловагb барои тарxумонон, му{аррирон ва забоншиносон кумак мекунад. Му{аррирони дафтари мо маълумот{ои пурсишнома{оро ваrти ёфтани тарxумонон барои лои{а{ои калон, му{аррирони со{авb, инчунин тарxумонони забон{ои нодир истифода мекунанд.

Тарxумонони озод(фриланс) як маротиба пурсишномаро пур карда як сарчашмаи доимии муштариёнро ба даст меоранд. Маълумот{ои пурсишнома{ои тарxумонон барои тамоми воридшавандагони сомона дастрас мебошанд.

Новобаста аз он, ки маълумотномаи мухтасари шумо ва маълумот{ои Пурсишномаи тарxумон монанданд, аввалиро бояд пур кард, то ахборот{о дар xустуxу тибrи забон ва мавзуи тарxума дастрас бошад.

Пурсишномаи тарxумон

Номи шумо
Xинс: мард зан
Сину сол:
Кишвар:
Ша{р:
телефон:
E-mail:

обуна барои гирифтани навигари{о дафтари тарxумонb
Забони модарb:
Маълумот:
Маълумотномаи мухтасар:


Таxрибаи умумии кори тарxумонb, сол:
Чанд са{ифа дар як руз тарxума мекунед?
бо реxаи оддb:
бо реxаи таъxилb:
Шуuли шумо бо тарxума вобаста аст? не
Шумо тарxумаи шифо{b менамоед? не
Кадом луuат{о ва барнома{оро дар кор истифода мебаред:


Оё Шумо хотираи мошинии тарxума{оро истифода мекунед? не
Шумо тарxумони гуво{номадор мебошед? не
Оиди гуво{номаи худ маълумот пешни{од кунед:
Тарзи муносиби пардохти кор:
нарх барои як са{ифа* USD
*Са{ифаи стандартb - баробар ба матни {аxмаш 1800 {арфу нишона
Шумо {амчун муаллими хусусb кор мекунед не
Шумо со{ибкори инфиродb мебошед не
Дастрасb ба пурсишномаи Шумо
дастрасии умумb дар сомона:
тан{о барои кормандони дафтар:


Забон{о

Лутфан дар рости забон{ое, ки медонед хатча гузоред:
русb
англисb
олмонb
фаронсавb
итолиёвb
испанb
хитоb
булuорb
мачори
{олландb
даниягb
юнонb
литвагb
ла{истонb
норвегиягb
португалb
руминиягb
сербиягb
хорватb
словакb
словениягb
финb
чехb
шведb
эстонb
xопонb
кореягb
арабb
туркb
{ибрb
гурxb
украинb
белорусb
{индb
форсb
{олландb
лотинb
латвиягb
ветнамb
rазоrb
муuулb
форсb
африкаанс
албанb
босниягb
македонb
суахили
исландb
индонезb
ирландb
малтагb
тайb
урду
эсперанто
узбекb
тоxикb
туркманb
rирuизb
azərbaycan
հայերեն
crnogorskiМавзуъ

Мар{амат, мавзуъ{ои тарxума{ои "Худро" бо хатча rайд намоед. Ба мавзуъ{ои xузъb xалб намудани диrrат му{им мебошад
Технический перевод
Юридический перевод
Финансовый перевод
Перевод рекламных и маркетинговых текстов
Переводы для пищевой промышленности
Сельское хозяйство
Переводы для строительства и недвижимости
Информационные технологии
Электротехника
Геология и горнодобывающая промышленность
Нефть и нефтепереработка
Логистика и перевозки
Машиностроение
Металлургия и металлообработка
Легкая промышленность и текстиль
Физика
Математика
Химия и химическая промышленность
Медицинский перевод
Художественный перевод
История и география
Философия и психология
ПоэзияРамзро аз тасвир ворид намоед:ветнамb муuулb булuорb хитоb финb {индb сербиягb rазоrb чехb туркb итолиёвb ла{истонb русb эсперанто испанb португалb олмонb украинb англисb арабb фаронсавb гурxb даниягb руминиягb xопонb африкаанс мачори ирландb индонезb исландb македонb малтагb албанb суахили тайb урду rирuизb туркманb узбекb azərbaycan հայերեն латвиягb литвагb эстонb форсb форсb словениягb словакb белорусb кореягb

Xустуxуи тарxумон:
Мавзуъ:

Художественный перевод   Юридический перевод   Перевод рекламных и маркетинговых текстов   Переводы для пищевой промышленности   История и география  

Flarus Дафтари тарxумонb © 2001-2022   Ин са{ифа ба бахши Гузида илова гардад
Москав, ш. Болшой Молчановка, 34с. 2, аз. 25
+7 495 504-71-35
аз 9-30 то 17-30
info@flarus.ru